Stanovy Povzbuzení, z. s.

 

Článek I.
Název a sídlo

1.    Název: Povzbuzení, z. s.  (dále jen „spolek“). Anglický ekvivalent jména spolku: Encouragement.

2.     Sídlo: Urxova 470/17
            Lazce
            779 00 Olomouc 9

Článek II.
Statut spolku

1.    Spolek je dobrovolnou, neziskovou, nezávislou a nepolitickou organizací, sdružující své členy z řad občanů bez rozdílu národnosti, víry, profese či společenského postavení na základě společného zájmu.

2.    Povzbuzení, z. s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

3.    Spolku bylo přiděleno IČ 01836030.

Článek III.
Účel spolku

1.    Účelem spolku je práce s rodinou, dětmi a mládeží, podpora osob pečujících a podpora dětí i dospělých se zdravotním postižením/znevýhodněním při zapojování se do společnosti, kolektivu a při řešení jejich životních situací. Chceme přispívat ke zmírnění společenské izolace osob se zdravotním postižením, seniorů a rodičů pečujících o malé děti prostřednictvím poskytnutí bezpečného a podnětného multismyslového prostoru k navazování vztahů, vzájemné výměně zkušeností, posílení sebevědomí a získání užitečných informací. Účelem spolku je dále poskytovat služby preventivního a podpůrného charakteru, jejichž cílem je upevňování zdraví, posilování přirozených vztahů a rodičovství a upevňování rodiny jako základu zdravé společnosti.

Článek IV.
Hlavní a vedlejší činnosti spolku

1. Hlavními činnostmi spolku, které vedou k naplnění účelu spolku, jsou zejména:

 

a)    využití multismyslového prostředí ke zmírnění stresové zátěže, uvolnění, relaxaci, prevenci syndromu vyhoření a vzájemnému setkávání cílových skupin obyvatel.

b)    podpora přirozené integraci osob se zdravotním postižením/znevýhodněním do společnosti, podpora vzájemného setkávání osob bez handicapu a s handicapem

c)    realizace programů, které napomáhají k posilování zdravých vztahů v kolektivu, ke zklidnění dětí, k rozvoji jejich smyslů, k prohlubování vztahu mezi pracovníkem a dítětem s postižením i bez, k prohlubování vztahů v rodině, a to včetně náhradních rodin.

d)    vytváření aktivit na podporu při slaďování práce a rodiny a podpora začleňování osob na trh práce.

e)    posilování rodičovských kompetencí pomocí rozvoje komunikačních dovedností, podpory v obtížných životních situacích.

2. Vedlejšími činnostmi spolku jsou:

 

a)    výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, hostinská činnost, péče o dítě do tří let věku v denním režimu, psychologické poradenství a diagnostika.

3. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

Článek V.
Členství

1.    Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami spolku a ztotožňují se s účelem a hlavní činností spolku.

2.    O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky rada spolku.

3.    Členství ve spolku vzniká dnem přijetí za člena radou spolku.

4.    Dokladem členství je potvrzení o členství vydané předsedou spolku.

5.    Členství zaniká:

a) vystoupením člena písemným oznámením radě spolku,
b) úmrtím člena,
c) u právnické osoby jejím zrušením,
d) zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze,
e) jestliže se člen nepodílí na činnosti spolku déle než dva roky,
f) zánikem spolku.

6.    Rada spolku může zrušit členství člena ve spolku pokud:

 

a)    člen spolku nezaplatil členský příspěvek ani po výzvě předsedy v dodatečně stanovené lhůtě,

b)    člen spolku zvlášť závažným způsobem porušuje svoje povinnosti člena nebo poškozuje dobré jméno spolku, přestože byl na porušování svých povinností a na možnost vyloučení ze spolku písemně upozorněn předsedou.

 

 

Článek VI.
Práva a povinnosti členů

1.    Člen spolku má právo:

a)    podílet se na činnosti spolku,

b)    volit orgány spolku,

c)    být volen do orgánů spolku,

d)    obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,

e)    být pravidelně informován o dění ve spolku,

f)     užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové radou spolku vyhlášeny.

 

2.    Člen spolku má povinnost zejména:

a)    dodržovat stanovy spolku,

b)    aktivně se podílet na plnění účelu spolku,

c)    svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,

d)    platit členské příspěvky ve výši stanovené radou spolku,

e)    dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

Článek VII.
Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

1.    členská schůze jako orgán nejvyšší,

2.    rada spolku jako orgán výkonný,

3.    předseda jako orgán statutární.
 

Článek VIII.
Členská schůze

3.    Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.

4.    Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku.

5.    Členskou schůzi svolává předseda podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda spolku svolá členskou schůzi vždy, když o to požádá písemně alespoň třetina členů spolku. Informaci o konání členské schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před konáním členské schůze. Předseda zároveň uvádí informaci o konání členské schůze na webových stránkách organizace. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději pět dní před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda elektronicky členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.

 

6.    Členská schůze zejména:

a)    rozhoduje o změnách stanov spolku,

b)    schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet a roční závěrku hospodaření,

c)    volí členy rady spolku a předsedu spolku,

d)    rozhoduje o zrušení členství,

e)    rozhoduje o zrušení spolku s likvidací.

 

7.    Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna třetina členů spolku.

8.    Jednání členské schůze řídí předseda, nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze zařadit do programu jednání jen s písemným či elektronickou poštou vyjádřeným souhlasem nadpoloviční většiny členů spolku.

9.    Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech přítomných členů spolku.

10.  O členské schůzi pořizuje předseda nebo jím pověřená osoba zápis, ze kterého je patrné:

 

a)    kdo zasedání svolal a jak,

b)    kdy se konalo,

c)    kdo je zahájil,

d)    kdo mu předsedal,

e)    jaké případné další činovníky členská schůze zvolila,

f)     jaká usnesení přijala,

g)    kdy byl zápis vyhotoven.

Přílohou zápisu je prezenční listina.

11.  Rada spolku zabezpečuje vyhotovení zápisu o členské schůzi do 30 dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje předseda spolku.

Článek IX.
Rada spolku

1.    Rada spolku je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá členské schůzi. Rada spolku řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze.

2.    Členství v radě spolku vzniká volbou na členské schůzi na základě návrhu některého ze členů. Členství v radě spolku zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena rady spolku členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností.

3.    Rada spolku je volena na pětileté období a má ke dni schválení stanov tři členy. Rada spolku, jestliže počet jejích členů neklesl pod polovinu, může kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání členské schůze.

4.    Radu spolku svolává předseda, nejméně čtyřikrát ročně.

5.    Rada spolku zejména:

a)    koordinuje činnost spolku,

b)    zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze,

c)    schvaluje interní předpisy - směrnice spolku,

d)    rozhoduje o přijetí za člena spolku.

6.    Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.

7.    Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.

8.    Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu 12 měsíců nesejde usnášeníschopná členská schůze, přebírá její pravomoci rada.

Článek X.
Předseda

1.    Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn jednat za něj ve všech věcech, naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje spolek navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance spolku do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech spolku. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.

2.    Předsedu volí členská schůze. Délka funkčního období předsedy je pět let.

3.    Předseda je povinen:

e)    svolávat zasedání členské schůze v souladu se stanovami,

f)     vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku, který je neveřejný,

g)    archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze.

4.    Předseda připravuje podklady pro jednání rady spolku, popř. pověřuje přípravou podkladů členy rady.

Článek XI.
Zásady hospodaření

1.    Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. Veškeré získané prostředky jsou využívány ve smyslu těchto stanov a slouží k financování činností naplňujících účel spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.

2.    Zdroji majetku jsou zejména:
a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
b) dotace a příspěvky z veřejných rozpočtů a nadací,
c) příjmy z vedlejších činností,

d) výnosy majetku spolku,

e) členské příspěvky,

f) jiné příjmy.

3.    Za hospodaření spolku odpovídá rada spolku, která každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.

4.    Hospodaření spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami a ostatními vnitřními předpisy spolku.

Článek XII.
Zánik spolku

1.    V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž účel je blízký účelu spolku.

Článek XIII.
Závěrečná ustanovení

1.     Změny a doplňky stanov provádí pouze členská schůze.

2.    Tyto nové stanovy nahrazují v celém znění stanovy původní.

3.    Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich přijetí členskou schůzí.